Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!


Dec 11, 2018

Okontrollerbar vrede! Sorg! Och att befinna sig i ett laglöst land där regler och sociala koder inte finns.